line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดการอบรมตามโครงการสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการอบรมตามโครงการสัมมนาเพื่อประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนางพิมลพรรณ สุขสวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิด ทฤษฎีใหม่ ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร เชื่อมความรักความผูกพันสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยมีบุคลากรให้เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า