line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการสืบสานลายสือไทย
      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการสืบสานลายสือไทย โดยนางพยอม มณีเสวตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สามารถอ่าน เขียน เรียนรู้และประสมคำตามหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้อย่างถูกต้อง และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางภาษา และเผยแพร่อักษรลายสือไทยไว้เป็นมรดกไทยมรดกโลกมิให้เสื่อมสูญไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี