line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับ อสม. ในชุมชนวิเชียรจำนงค์ และ
อสม.ชุมชนบางแก้ว ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับ อสม. ในชุมชนวิเชียรจำนงค์ และ อสม.ชุมชนบางแก้ว ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก