line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปี ๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอนก สมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปี ๒๕๖๑ โดยนางอำพร ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนขยะมีปริมาณมากขึ้นและย่อยสลายยาก ทำให้สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอ และทำให้เกิดมลพิษต่างๆ ทั้งทางน้ำและทางอากาศ ส่งผลให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ได้รับสารพิษที่เกิดจากขยะ ไม่ว่าจะเป็นการเผาหรือการทำลายที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ทุกวันนี้ขยะเป็นปัญหาระดับชาติ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้ประชาชนรู้ถึงปัญหาขยะ ซึ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและระบบธรรมชาติ มีนักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี