line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.15 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนางกฤษณา เสือทอน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงาน กิจกรรมที่จัดในวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ การสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ นำเสนอวัฒนธรรม ประเพณี  สินค้าชุมชน หัตถกรรมในชุมชนท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี