line decor
 HOME  ::  
line decor
 
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่หมดวาระลง
      เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองสุโขทัยธานี เข้าร่วมการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ที่หมดวาระลง จึงได้ทำการคัดเลือกจากพี่น้องชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  จำนวน ๕ คน ดังนี้ ๑. นางสุดใจ พึ่งศักดิ์ ชุมชนวังหิน , นางวันเพ็ญ พุกทอง ชุมชนบางแก้ว , นายวีระเดช วิชัยเดช ชุมชนวิเชียรจำนงค์ , นายไพรัช บุญปรางค์ ชุมชนราชธานี และนายวิรัตน์ สะพรั่ง ชุมชนพระแม่ย่า ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี