line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง คำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม การมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย ในทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน และก้าวเข้าสู่การรวมตัวทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ในชุมชนต่อไป ในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน ปลูกพืชผัก ผลไม้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนที่เหลือสามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง จึงได้นำพี่น้องชุมชนมาศึกษาหาความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจ่าก้อง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย