line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดกิจกรรม Bike for health
เนื่องในวัน “Car free day” ประจำปี ๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา ๐๗.๓๐ น. นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดกิจกรรม Bike for health เนื่องในวัน “Car free day” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี กล่าวรายงาน ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลธานี ได้เล็งเห็นถึงการรณรงค์การใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางในชีวิตประจำวัน ร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างสรรค์เมืองน่าอยู่ น่าเดิน และน่าปั่น อันจะเป็นการลดปัญหาการจราจร ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่ร้อนเป็นอันดับ ๑๐ ของโลก จากข้อมูลสถิติของจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประโยชน์การออกกำลังกาย จึงได้จัดกิจกรรม Bike for health เนื่องในวัน “Car free day” ขึ้นเพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ลดการใช้รถส่วนตัว มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐๐ คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองสุโขทัยธานี และความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการช่วยกันรณรงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยในเขตตำบลธานีต่อไป