line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ในพื้นที่ที่มีสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
      เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ , เจ้าหน้าที่สสอ.เมือง , อสม.ในชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่มีสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูง