line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดงานเลี้ยงขอบคุณให้บุคลากรเทศบาลฯ
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  เวลา 18.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และคณะผู้บริหารงานเทศบาลฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณให้บุคลากรเทศบาลฯ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๙ ราย นำโดย นางพะยอม มณีเสวตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา , น.ส.ปรารถนา เครื่องบิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) กองการศึกษา , นายเฉลา อ่ำเอี่ยม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กองคลัง , นายปรีชา แก้วกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ เชี่ยวชาญ (คศ.๔) , นายภูวิช ศุขเสงี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ , นางวิยะดา หนูศรีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ , น.ส.อุไรวรรณ ภู่อรุณ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ , นางวิรัช ศรีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ และนายสมบุญ เลิศแตง  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี