line decor
 HOME  ::  
line decor
 
นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
      เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เนื่องจากศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลเมืองสวรรคโลกงดให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เนื่องจากปัญหาขยะเต็มพื้นที่ และองค์กรปกครองอื่นจะขอร่วมใช้บริการนำขยะมูลฝอยมากำจัดที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จึงได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี