line decor
 HOME  ::  
line decor

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

     
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) ดาวน์โหลด
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) ดาวน์โหลด
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) ดาวน์โหลด
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) ดาวน์โหลด
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรค 2 ม.9 (5) ดาวน์โหลด
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6) ดาวน์โหลด
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติ ครม. ม.9 (7) ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8) ดาวน์โหลด

  
 
© สงวนสิทธิ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี : ข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์ "ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็ปเพจนี้ , โปรดตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอีกครั้ง , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)