line decor
  HOME  ::  
line decor
 
 
      
             

 

line decor
  HOME  ::  
line decor
 
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ขนาดและที่ตั้ง
          

     เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,187.5 ไร่ ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตามแนวละติจูดที่ 17 องศาเหนือ 10 ลิปดา และลองจิจูด 99 องศาตะวันออก 48 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ปากแคว
     ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ยางซ้าย
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านหลุม
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
     เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางเมือง จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ แบ่งพื้นที่เทศบาลออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สถานศึกษา ย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนและย่านธุรกิจ ตามแนวยาวของถนน และมีคลองจำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองกระชงค์ คลองแม่ลำพัน คลองโพธิ์ และคลองตาเพชร
     ประกอบด้วยชุมชน 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางแก้ว ชุมชนวังหิน ชุมชนวิเชียรจำนง ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนราชธานี ชุมชนคลองตาเพชร ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนพระแม่ย่า ชุมชนเลอไท ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนคลองโพธิ์ ชุมชนคูหาสุวรรณข้อมูลด้านต่างๆที่สำคัญของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
          


1. ด้านประชากร (ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล)
- สถิติจำนวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร (พ.ศ.2556 – 2558)
     ปี พ.ศ.2556 ได้แก่ ชาย 7,493คน , หญิง 8,374 คน
     ปี พ.ศ.2557 ได้แก่ ชาย 7,353 คน , หญิง 8,265 คน
     ปี พ.ศ.2558 ได้แก่ ชาย 7,233คน , หญิง 8,142 คน
- ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 4,380 คน ต่อตารางกิโลเมตร
- จำนวนบ้านในเขตเทศบาล 6,837หลังคาเรือน

2. ด้านการศึกษา
     สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 9 แห่ง
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
- โรงเรียนอุดมดรุณี
- โรงเรียนพาณิชการสุโขทัยธานี
- โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
- โรงเรียนกวางตง
- โรงเรียนสายธรรม
- โรงเรียนอนุบาลสายธรรม
- โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
-โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย

3. ด้านการสังคมสงเคราะห์
     เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,108 ราย
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 286 ราย
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 8ราย

4. การคมนาคมขนส่ง
     การจัดการคมนาคมขนส่ง การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงบ่ายถึงเย็น บริเวณหน้าสถานศึกษา และบริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมกลางเมือง มีถนนสายหลักที่ใช้สำหรับการจราจรภายในเมือง และเชื่อมต่อกับอำเภอโดยรวม 2 สาย ได้แก่ ถนนสิงหวัฒน์ ถนนจรดวิถีถ่อง และถนนสายรอง เชื่อมต่อกับถนนสายหลักและระหว่างกัน จำนวน 16 สาย ได้แก่ ถนนนิกรเกษม ถนนประเวศนคร ถนนคูหาสุวรรณ ถนนราชธานี ถนนบาลเมือง ถนนวิเชียรจำนงค์ ถนนศรีอินทราทิตย์ ถนนเปรมประชา ถนนตรีโชติ ถนนประเสริฐพงษ์ ถนนประพนธ์บำรุง ถนนศรีสมบุญ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนทัศนาพานิช 1 ถนนทัศนาพานิช 2 ถนนทัศนาพานิช 3 รวมทั้งสิ้น 18 สาย นอกจากนี้ยังมีถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในความรับผิดชอบเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอีกเป็นจำนวนมาก

5. ด้านการบริการ
     ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีหน่วยบริการต่าง ๆ ดังนี้
- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
- ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง
- สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง
- โรงแรม จำนวน 7 แห่ง
- ธนาคาร จำนวน 15แห่ง

6. ด้านการท่องเที่ยว
       สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและบริเวณใกล้เคียง
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย
- อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) อำเภอคีรีมาศ
- อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) อำเภอศรีสัชนาลัย
- สวนหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย
- ศาลพระแม่ย่า และพระพุทธอุทยาน อำเภอเมืองสุโขทัย
- สวนหลวงทุ่งแม่ระวิง อำเภอสวรรคโลก
- ทุ่งทะเลหลวง อำเภอศรีสำโรง

7. ด้านการนับถือศาสนา
     ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ศาสนาคริสต์ และอิสลาม
- วัดทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 4 วัด
- โบสถ์ทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 4 โบสถ์

8. ด้านประเพณีและงานประจำปี
     ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
- ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เดือนเมษายน
- ประเพณีแข่งเรือเทโวโรหณะ เดือนตุลาคม
- ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เดือนพฤศจิกายน
- เทศกาลอาหารสุโขทัย ปีละ 2 ครั้ง
- เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม

9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
     9.1 น้ำเสีย
- ปริมาณน้ำเสีย 5,922.15 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้แบบบ่อผึ่งธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 97 – 3 – 97 ไร่
- น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน 5,922.15 ลบ.ม./วัน (ความสามารถรองรับน้ำเสียสูงสุด 8,400 ม3/วัน) - ค่า BOD ในคลอง/ทางระบายน้ำสายหลัก เฉลี่ย 3.80 มิลลิกรัม/ลิตร
     9.2 ขยะ
- ปริมาณขยะ จำนวน 17.33 ตัน/วัน
- ปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ จำนวน 17.33 ตัน/วัน (ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ)
- ปริมาณขยะที่กำจัดได้ จำนวน 47.87 ตัน/วัน (รวม อปท. ร่วมใช้) กำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)
-ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 20 ไร่ ตั้งอยู่บ้านวัดขุนช้าง หมู่ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
- เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน 20 ไร่ คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีกประมาณ 20 ปี
- สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ (เทศบาลจัดซื้อเอง เมื่อปี พ.ศ.2532 งบประมาณ 419,650 บาท และจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.2536 งบประมาณ 2,700,000 บาท)
- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 11 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุขยะ)