line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
 กองช่าง
กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล รวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง ประกอบด้วย
1. พนักงานเทศบาล 10 คน
2. ลูกจ้างประจำ 6 คน
3. พนักงานจ้าง 31 คน
 
  
 
© สงวนสิทธิ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี : ข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์ "ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็ปเพจนี้ , โปรดตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอีกครั้ง , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)