line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 
 
 
 
 
 

 สำนักปลัดเทศบาล

     

 
  นางพิมลพรรณ  สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล
     
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
งานรักษาความสงบ
  
 
© สงวนสิทธิ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี : ข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์ "ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็ปเพจนี้ , โปรดตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอีกครั้ง , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)