line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 นโยบายผู้บริหาร
 

1. สุโขทัยธานี เมืองเศรษฐกิจรุ่งเรือง
  “ตลาดน่าเที่ยว สวยสะอาด ซื้อขายสะดวก"
พัฒนาสาธารณูปโภคในตลาดสดให้มีมาตรฐาน สะอาด สวยงาม ค้าขายสะดวก
พัฒนาระบบจราจร ที่จอดรถในแหล่งการค้า ให้ไปมาสะดวกปลอดภัย
ตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ให้มีถนนแห่งวัฒนธรรม ถนนคนเดินในเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

2. สุโขทัยธานี เมืองสะดวก
  “แก้ไขปัญหาฉับไว น้ำไหล ไฟสว่าง ทางต้องดีมีมาตรฐาน”
ถนนต้องก่อสร้างดี มีมาตรฐาน ใช้งานสะดวกทุกเส้นทุกซอย
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเทศบาล บริการฉับไว มีคุณภาพ
ลอกท่อ รางน้ำที่อุดตัน ระบายน้ำออกนอกชุมชน ป้องกันน้ำท่วมขัง
ขยายระบบไฟฟ้า แสงสว่าง น้ำประปา อย่างทั่วถึง

วางระบบคลื่นอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) บริการฟรีทั่วเมือง
   
3. สุโขทัยธานี เมืองสะอาด
  “ชุมชนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย”
เปลี่ยนเมืองให้สะอาด ปลอดขยะ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ชุมชนปลอดมลภาวะ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองสุโขทัยธานีให้สง่า สวยงาม ชุมชนร่มเย็น
พัฒนาหนองสี่บาทเป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ของชุมชนเทศบาล
ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อระวังภัยในเมืองอย่างทั่วถึง
สนับสนุนงามตำรวจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน
   
4. เมืองสุโขทัยธานี มีสวัสดิการ
  “คนทุกวัยคุณภาพชีวิตดี วิถีก้าวหน้า”
ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ศูนย์เด็กเล็กต้องดีมีมาตรฐาน มีสนามเด็กเล่นทุกชุมชน
ครูเทศบาลมีความมั่นคง นักเรียนก้าวหน้า ขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลถึง ม.6
สอนกวดวิชาพิเศษให้นักเรียนเทศบาล
กลุ่มเยาวชนพัฒนา มีดนตรี กีฬา หลุดพ้นยาเสพติด
ให้ชุมชนมีสวัสดิการดูแลเด็ก คนพิการ ผู้สูงวัย อย่างทั่วถึง
หน่วยกู้ชีพเทศบาลมีมาตรฐาน บริการรวดเร็ว ฉับไว
ปรับปรุงสวัสดิการ อ.ส.ม. อปพร. ให้ก้าวหน้า
   
5. เมืองสุโขทัยธานี มีธรรมาภิบาล
  “บริการคุณภาพ ซื้อสัตย์ โปร่งใส เอาใจใส่ประชาชน”
เทศบาลของประชาชนมีธรรมาภิบาลโปร่งใส บริการให้พึงพอใจประชาชน
รับข้อเสนอของชุมชน ติดตามแผนและการปฏิบัติจนให้บรรลุผล
ประสานงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ทุกท้องถิ่นรอบเมือง แก้ไขปัญหาเมืองสุโขทัยธานี
ประชุมสภาเทศบาลต้องโปร่งใส ถ่ายทอดเสียงให้ประชาชนรับฟังอย่างทั่วถึง
ฝ่ายบริหารเคารพเกียรติผู้นำชุมชน ผู้แทนของประเทศ
ฝ่ายบริหารเคารพหน้าที่ เอาใจใส่สวัสดิการ สิทธิประโยชน์พนักงานเทศบาล
   
6. สุโขทัยธานี เมืองวัฒนธรรม
  “เมืองแห่งวัฒนธรรม ประเพณีเมืองสุโขทัยธานี”
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน
ส่งเสริมยกระดับทำนุบำรุงวัด ผลักดันให้มีวัดอารามหลวงในเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี