line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
 

คณะผู้บริหาร


นายพิเชฐ ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี


นายเอนก สมสุข
รองนายกเทศมนตรี

 

 

 


นายอธิราช วรรณา

รองนายกเทศมนตรี
นายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
             
             
สมาชิกสภาเทศบาล
         

นายสุด อยู่พุ่ม

ประธานสภาเทศบาล

นายวีระพงษ์ วรรณบุตร

รองประธานสภาเทศบาล
             
นายสมควร ขวัญเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.ศรีวรรณ พรหมปั้น
สมาชิกสภาเทศบาล
นางพัฒสอน ดอนพิมพา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบัติ สงวนทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
     
นายไพรัช บุญปรางค
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสำราญ บุญลือ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพายัพ สุขสันต์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชูชีพ ภู่อรุณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุพรต บุญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพรชัย กรรณิกา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ เวชสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายศุภมงคล พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสาน อรุณวิง
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.น้ำเงิน แสงใส
สมาชิกสภาเทศบาล