line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 

 
วิสัยทัศน์
“สุโขทัยธานี เมืองเศรษฐกิจรุ่งเรือง สะดวก สะอาด ปลอดภัย
     บริการฉับไว บริหารโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

 
พันธกิจ

- จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- จัดให้มีระบบป้องกันอุทกภัย และสาธารณภัย
- ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน การกีฬา และการท่องเที่ยว
- ส่งเสริม ด้านสุขอนามัยของประชาชน
- ป้องกันและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม แก่ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารท้องถิ่น
- จัดให้มีสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
- บริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่
                    และเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
                    และงานประเพณีท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาด้านการป้องกันและการรักษาความสงบสุขของประชาชน